Stichting WFC-Experience

De World Food Center Experience is een initiatief van gemeente Ede, provincie Gelderland, Wageningen University & Research, Stichting World Food Centers en WFC Development B.V. (een samenwerking van BPD (Bouwfonds Property Development) Green Real Estate B.V. en Van Wijnen Groep N.V.).

Om de onafhankelijkheid van de WFC Experience te waarborgen, is de Stichting World Food Center Experience opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de WFC Experience en blijft verantwoordelijk voor de inhoud en het vastgoed van de Experience na opening.

Ervaren Experience kenner Marcel Goossens is aangesteld als kwartiermaker voor de organisatie. Marcel heeft eerder gewerkt aan de succesvolle Heineken Experience en is betrokken geweest bij de plannen van de Tony’s Chocolonely Experience.

Inhoud statuten

De Stichting World Food Center Experience heeft als doel het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en exploiteren van de WFC Experience. In de statuten is onder andere het volgende geregeld:

  • De doelstellingen van WFC Experience, conform de Nota van Uitgangspunten WFC Experience;
  • De samenstelling, benoeming en ontslag van het bestuur; In het bestuur zit te allen tijde een meerderheid van bestuurders die door de gemeente en de provincie benoemd en ontslagen kan worden;
  • De wijze waarop het bestuur besluiten kan nemen en voor welke besluiten het bestuur eerst toestemming dient te vragen van de colleges van Ede en Gelderland. Deze toestemming is onder andere nodig voor het oprichten of deelnemen van andere rechtspersonen, zoals een BV.
  • De verplichting om bij inkoop zich te houden aan het inkoopbeleid van de gemeente Ede.
  • De rol van een onafhankelijke raad van advies.

Financieel

De investering voor ontwikkeling en realisatie van de Experience is € 60 miljoen. De investeringen in het gebouw, onder andere de integratie van de Experience in de Mauritskazerne met de toevoeging van een nieuw te ontwikkelen gebouw, zijn begroot op € 25 miljoen en worden gedekt door een lening van de Gemeente Ede. De huursom kan worden opgebracht uit de exploitatie. De investeringen in de inhoud van de Experience en de ontwikkelkosten (tezamen circa € 35 miljoen) zijn niet op te brengen
uit de exploitatie en moeten worden gedekt uit bijdragen van overheden, bedrijven en fondsen. De gemeente Ede en provincie Gelderland hebben samen € 23 miljoen toegezegd. Voor het resterende bedrag is het Rijk gevraagd om een bijdrage (Regiodeal) en worden aanvragen gedaan
bij bedrijven en fondsen.