World Food Center Experience gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van onze diensten en producten.  In deze privacy-verklaring van World Food Center Experience omschrijven we hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Samenvatting
In deze privacy-verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

World Food Center Experience voldoet aan de huidige wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt
 • We vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de gegevens.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door World Food Center Experience verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door WFC-Experience, neem dan gerust contact op. Via info@wfc-experience.nl

Doelen bewaarde gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door World Food Center. Deze worden hieronder toegelicht.

World Food Center Experience verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over de dienstverlening van en de ontwikkelingen rondom de Experience. Statistisch geanonimiseerde gegevens (Cookies) worden door World Food Center Experience verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van World Food Center en de gegevens zullen alleen worden aangewend om de door World Food Center ontwikkelde en beheerde websites en de dienstverlening van World Food Center te optimaliseren. Voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan kunt u terecht op onze Cookie Policy.

Daarnaast verzamelt World Food Center Experience persoonsgegevens met het volgende doel:

 • het beheer van de relatie tussen u en World Food Center Experience;
 • het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van onze diensten;
 • beantwoorden van vragen en klachten;
 • verstrekken van inlichtingen en informatie aan u;
 • het uitnodigen voor evenementen.

Hoofddoel: het versturen van nieuwsbrieven
World Food Center verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van World Food Center. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. Optioneel worden dan ook bedrijfsnaam en telefoonnummer nog additioneel opgeslagen.

De gegevens die World Food Center ontvangt en verwerkt voor de nieuwsbrief worden beheerd d.m.v. Mailchimp. Met dit bedrijf heeft World Food Center een leveranciersovereenkomst die voldoet aan de richtlijnen van de AVG. Daarnaast houden we deze gegevens separaat bij in een database. Deze is beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor medewerkers die daarvoor in aanmerking komen.

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres, voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich altijd uitschrijven wanneer u maar wilt, via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@worldfoodcenter.net.

Analytics
De website van World Food Center Experience verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het websitebezoek of de pagina’s die veel worden bezocht.

Verwerking en toestemming
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u te registreren voor deelname aan evenementen.

World Food Center Experience:

 • verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van World Food Center aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.
 • verwerkt uw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden.
 • wordt ook geen “eigenaar” van de door verzamelde persoonsgegevens: u blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die u aan World Food Center verstrekt. World Food Center bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor World Food Center deze verzamelt of verwerkt.
 • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de bestaande privacy-wetgeving in acht en met name de wetgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
 • hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid.

Beveiliging
World Food Center Experience draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met World Food Center Experience via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Toegang en geheimhouding
Op de naleving de bovengenoemde maatregelen wordt door World Food Center Experience (organisatorisch) gecontroleerd. Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van World Food Center Experience die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd. World Food Center Experience en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

Verstrekking aan derden
World Food Center Experience verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. World Food Center kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent World Food Center Experience onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht in acht nemen.

Rechten gebruiker
U heeft in lijn met de AVG – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden gezonden aan de functionaris gegevensbescherming, e-mailadres: info@wfc-experience.nl

De privacy-functionaris zal een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. De identiteit van gebruiker zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van een gebruiker wordt door World Food Center Experience binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.